Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Panteismi (kreikan pan, ’kaikki’ ja theos, ’jumala’) on näkemys, jonka mukaan kaikkeus eli luonto on sama kuin jumala. Panteisti ei usko useisiin persoonallisiin jumaliin vaan yhteen jumalaan, joka on maailmankaikkeus ja sen aine, voimat ja luonnonlait. Panteismissa Jumalan ajatellaan olevan persoonaton ja ääretön, eikä jumalan lisäksi voi olla muuta todellisuutta." Wikipedia.

Olettamusten vaarallisuus

Jumala varoittaa kansaansa opettajista, jotka eivät pitäydy Jumalan sanaan, vaan ovat mielistyneet taruihin ja tieteen nimessä omaksuttuun valhetietoon. Yksi räikeimpiä esimerkkejä on evoluutioteoria, joka jo lapsille kouluopetuksena erottaa heidät Jumalasta. Toinen on panteismi, joka antaa Jumaluudesta väärän käsityksen. Tätä valhetta Saatana pyrki ujuttamaan adventtikansaan sanansaattajansa J.H. Kellogg’in kautta, jota Jumalan sanansaattaja E.G. White vastusti hyvin jyrkästi. Mutta hänen kuoltuaan väärät olettamukset ovat vahvistaneet otettaan seurakunnassa niin, että adventtikansa on vaihtanut Jumalansa YHVH, Yehovah, katoliseen Kolminaisuuteen. Tästä luopumuksesta maranathamedia.com on julkaissut oheisen pienen artikkelin:

Pantheism, Panentheism and J.H. Kellogg

Posted Oct 19, 2013 by kym Jones in General

While it is quite clear among Adventists that the Alpha of apostasy was the pantheism which Kellogg fell into and was taught in his book "The Living Temple"; what is not as well known is that his views on the Trinity ultimately influenced his position, as this 1903 letter from A.G. Daniells to Willie White demonstrates:

" . . . I had a long conversation with him about the book. He then told me that . . . some days before coming to the council, he had been thinking the matter over, and began to see that he had made a slight mistake in expressing his views. He felt sure that he believed just what the Testimonies teach, and what Dr. Waggoner and Elder Jones have taught for years; but he had come to believe that none had expressed the matter in correct form. He then stated that his former views regarding the trinity had stood in his way of making a clear and absolutely correct statement; but that within a short time he had come to believe in the trinity, and could now see pretty well where all the difficulty was, and believed that he could clear the matter up satisfactorily. He told me that he now believed in God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost; and his view was that it was God the Holy Ghost, and not God the Father, that filled all space and every living thing."

Pantheism teaches that all (pan) is God (theos). Panentheism teaches that all (pan) is in (en) God (theos). The mystery religions were by nature panentheist; as they specifically taught that the Holy Spirit of God (which was called the psuche or World-Soul in the Greek trinity) is the creating force of God which is in all men - who aspire to Godhead by the process of imitation. (Or a works-based religion.) The Catholic doctrine of the Trinity is derived from the Greek conception of the panentheist God, in which the World-Soul enervates all living things. When Kellogg embraced the Trinity, he switched from the obvious errors of pantheism to the less obvious errors of panentheism - as found within Trinitarian doctrine. When seen in this light, it soon becomes apparent why the Trinity is the Omega of apostasy.

Olettamusten vaaroista varoittaa Ellen White kirjassa TODISTUSAARTEITA 3, sivuilla 260 – 265:

”Valheellinen tiede kuului keinoihin, joita Saatana käytti taivaassa, ja sitä hän käyttää tänäkin päivänä. Valheelliset vakuutukset, joita hän esitti enkeleille, hänen viekkaat tieteelliset teoriansa, houkuttelivat monia heistä luopumaan uskollisuudestaan.

Menetettyään paikkansa taivaassa Saatana ryhtyi kiusaamaan kantavanhempiamme. Aadam ja Eeva antoivat myöten viholliselle, ja heidän tottelemattomuutensa tähden ihmiskunta vieraantui Jumalasta ja maa joutui erilleen taivaasta.

Jos Aadam ja Eeva eivät olisi milloinkaan koskeneet kiellettyyn puuhun, Herra olisi suonut heille tietoa – tietoa, johon ei olisi perustunut synnin kirousta, tietoa, joka olisi tuonut heille iankaikkista iloa. Tottelemattomuudestaan he hyötyivät vain sen, että joutuivat tekemisiin synnin ja sen seurausten kanssa.

VIIMEISTEN AIKOJEN VIETTELYKSET

Alue, jolle Saatana johdatti kantavanhempamme, on sama, jolle hän johdattaa ihmisiä tänä päivänä. Hän levittää kaikkialle maailmaan miellyttäviä taruja. Kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla hän pyrkii estämään ihmisiä saamasta Jumalasta sitä tietoa, mikä on pelastukseksi.

Elämme runsaan valon aikaa; mutta suuri osa siitä, mitä sanotaan valoksi, raivaa tietä Saatanan viisaudelle ja juonille. Esille tulee paljon sellaista, mikä vaikuttaa oikealta ja mitä on kuitenkin harkittava tarkkaan ja paljolla rukouksella, sillä se saattaa olla sielunvihollisen petollisia juonia. Erheen tie näkyy usein kulkevan lähellä totuuden tietä. Se on vaivoin erotettavissa tiestä, joka johtaa pyhyyteen ja taivaaseen. Mutta Pyhän Hengen valaisema mieli pystyy havaitsemaan, että se on viemässä pois oikeasta suunnasta. Jonkin ajan kuluttua nämä kaksi tietä ovat jo kaukana erillään toisistaan.

PANTEISTISET TEORIAT

Keskuuteemme on jo tulossa spiritualistisia opetuksia, jotka turmelevat niiden uskon, jotka kiinnittävät niihin huomiota. Teoria, jonka mukaan Jumala on koko luonnon käsittävä olevainen, on Saatanan viekkaimpia juonia. Se antaa väärän käsityksen Jumalasta ja häpäisee Hänen suuruuttaan ja majesteettiuttaan.

Panteistiset teoriat eivät saa vahvistusta Jumalan sanasta. Hänen totuutensa valo osoittaa, että näillä teorioilla on sieluille turmiollinen vaikutus. Pimeys on niiden elinehto, aistillisuus niiden elinpiiri. Ne tyydyttävät luonnollista sydäntä ja antavat haluille vallan. Ero Jumalasta on seurauksena niiden hyväksymisestä.

Tilamme on muuttunut synnin vuoksi luonnottomaksi, ja sen voiman, joka palauttaa meidät ennallemme, on oltava yliluonnollinen, sillä muuten siitä ei ole hyötyä. On vain yksi voima, joka voi irroittaa pahan otteen ihmissydämestä, ja se on Jumalan voima Jeesuksessa Kristuksessa. Synnistä voi puhdistua vain Ristiinnaulitun verellä. Ainoastaan Hänen armonsa voi auttaa meitä vastustamaan ja hillitsemään langenneen luontomme taipumuksia. Tämän voiman tekevät spiritualistiset teoriat Jumalasta täysin mitättömäksi. Jos Jumala on koko luonnon käsittävä olevainen, niin Hän asuu kaikissa ihmisissä; ja saavuttaakseen pyhyyden ihmisen on vain kehitettävä sitä voimaa, joka hänessä on.

Mikäli näitä teorioita seurataan johdonmukaiseen loppupäätelmäänsä, ne kaatavat koko kristillisen aaterakennelman. Ne kieltävät sovituksen välttämättömyyden ja tekevät ihmisestä oman vapahtajansa. Nämä teoriat Jumalasta tekevät Hänen sanansa mitättömäksi, ja on olemassa suuri vaara, että niiden hyväksyjät alkavat lopulta pitää koko Raamattua mielikuvituksen tuotteena. He saattavat pitää hyvettä parempana kuin pahetta; mutta kun Jumala on menettänyt valta-asemansa, he panevat luottamuksensa inhimilliseen voimaan – jolla ei ilman Jumalaa ole merkitystä. Inhimillisellä tahdolla ei ole yksinään todellista voimaa vastustaa ja voittaa pahaa. Sielun suojavarustukset hajoavat. Ihmisellä ei ole turvaa syntiä vastaan. Kun Jumalan sanan ja Hänen Henkensä hillikkeet tulevat hyljätyiksi, on arvaamatonta, mihin syvyyksiin ihminen voi vajota.

Ne, jotka jatkuvasti kannattavat näitä spiritualistisia teorioita, aivan varmasti turmelevat kristillisen vaelluksensa, katkaisevat yhteytensä Jumalaan ja menettävät iankaikkisen elämän.

Jumalaa ja luontoa koskevat näennäisviisaudet, jotka levittävät kaikkialle maailmaan epäilystä, ovat lähtöisin langenneesta vihollisesta, joka on itse Raamatun tutkija, joka tuntee totuuden, minkä vastaanottaminen on ihmisille välttämätöntä, ja jonka pyrkimyksenä on ohjata ihmisten mieli pois niistä suurista totuuksista, joiden tarkoituksena on valmistaa heitä siihen, mikä on kohtaava maailmaa.

Olen nähnyt näiden Jumalaa koskevien kuvitelmien seuraukset luopumuksessa, spiritualismissa ja vapaan rakkauden opissa. Vapaan rakkauden aate näissä opetuksissa oli niin näkymättömissä, että sen todellisen luonteen selville saaminen oli aluksi vaikeata. Ennen kuin Herra sen minulle selvitti, en tiennyt, miksi sitä oli nimitettävä, mutta minua neuvottiin nimittämään sitä epäpyhäksi hengelliseksi rakkaudeksi.

FANAATTISUUTTA VUODEN 1844 JÄLKEEN

Määrähetken mentyä ohi 1844 saimme kohdata kaikenlaista fanaattisuutta. Minulle annettiin välitettäväksi moitteen sanoja sisältäviä todistuksia muutamille, jotka kannattivat spiritualistisia teorioita.

Oli sellaisia, jotka toimeliaasti levittivät vääriä käsityksiä Jumalasta. Minulle annettiin tieto, että nämä henkilöt tekivät totuutta mitättömäksi väärillä opetuksillaan. Minulle selvitettiin, että he eksyttivät sieluja esittämällä pelkkiin olettamuksiin nojaavia teorioita Jumalasta.

Menin sinne, missä he olivat, ja selvitin heille heidän työnsä luonteen. Herra antoi minulle voimaa esittää heille selkeästi heitä uhkaavan vaaran. He kannattivat muun muassa sellaista näkemystä, että ne, jotka kerran olivat pyhitetyt, eivät voineet tehdä syntiä. Heidän väärä oppinsa aiheutti parastaikaa vahinkoa heille itselleen ja muille. He olivat saamassa spiritualistista valtaa niihin, jotka eivät kyenneet havaitsemaan näissä kauniisti verhotuissa teorioissa piilevää pahaa. Oppi, jonka mukaan kaikki olivat pyhiä, oli johtanut sellaiseen uskomukseen, etteivät pyhitettyjen tunteet milloinkaan johtaisi harhaan. Asianomaiset ryhtyivät tämän uskomuksensa johdosta toteuttamaan sydämensä turmiollisia haluja, jotka olivat pyhästä nimikkeestään huolimatta kaukana nuhteettomasta ajattelusta ja elämästä.

Jumalatonta opetusta seuraa synnillinen tapa. Tämä on valheitten Isän houkutteleva syötti ja johtaa itsetyytyväiseen ja siveettömään paatuneisuuteen.

Tämä on vain yksi niistä tapauksista, joissa minua kehotettiin nuhtelemaan niitä, jotka esittivät oppia koko luonnon käsittävästä persoonattomasta Jumalasta ynnä muita vastaavanlaisia erheellisiä käsityksiä.

AIKAISEMMAT KOKEMUKSET UUSIUTUVAT

Tulevaisuudessa Saatanan harhaopit saavat uusia muotoja. Erheellisiä käsityksiä esitetään miellyttävällä ja mairittelevalla tavalla. Valheellisia teorioita esitetään valkeuden vaatteisiin puettuina Jumalan kansalle. Näin Saatana koettaa eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. Mitä suurimpia houkutuksia asetetaan; mieliä lumotaan.

Turmeluksen kaikkia muotoja, samanlaisia kuin oli Nooan aikalaisten keskuudessa, ilmaantuu kiehtomaan ihmisten mieltä. Luonnon korottaminen Jumalaksi, inhimillisen tahdon hillikkeetön vapautus, jumalattomien juonittelu – näihin keinoihin Saatana turvautuu tiettyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Hän käyttää hyväkseen mielen valtaa toiseen mieleen viedäkseen aikeensa päätökseen. Kaikkein murheellisinta on ajatella sitä, että hänen petollisessa vaikutuspiirissään ihmisissä on jumalisuuden ulkokuori, ilman että heillä on todellista yhteyttä Jumalaan. Kuten Aadam ja Eeva, jotka söivät hyvän- ja pahantiedonpuun hedelmää, monet ruokkivat nytkin itseään erheen petollisilla suupaloilla.

Saatanan edustajat pukevat vääriä teorioita houkuttelevaan asuun, aivan kuten Saatana salasi Eedenin puutarhassa henkilöllisyytensä kantavanhemmiltamme puhumalla käärmeen suulla. Nämä kätyrit soluttavat ihmismieliin sellaista, mikä on todellisuudessa kauhistavaa valhetta. Saatanan lumoava voima jää vaikuttamaan niihin, jotka kääntyvät pois Jumalan selkeästä sanasta miellyttäviin taruihin.

Juuri ne, jotka ovat saaneet suurimman valon, Saatana uutterimmin pyrkii kietomaan pauloihinsa. Hän tietää, että jos hänen onnistuu pettää heidät, he hänen alaisinaan pukevat synnin vanhurskauden vaatteisiin ja johdattavat monia harhaan.

Sanon kaikille: olkaa varuillanne, sillä Saatana kuljeskelee valkeuden enkelinä kristittyjen työntekijöiden kaikissa kokouksissa ja kaikissa seurakunnissa koettaen voittaa jäsenet puolelleen. Minua käsketään antamaan Jumalan kansalle varoitus: ’Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata’ (Gal.6:7).

KAVAHTAKAA MIELTÄKIEHTOVAA USKONTOA

Tänä aikana tarvitsemme Jumalan työssä hengellisiä ihmisiä – ihmisiä, jotka ovat lujia periaatteissaan ja joilla on selvä käsitys totuudesta.

Olen saanut neuvon, ettei kansa suinkaan tarvitse uusia ja mielikuvituksellisia oppeja. He eivät tarvitse ihmisolettamuksia. He tarvitsevat todistuksen sanoja henkilöiltä, jotka tuntevat totuuden ja noudattavat sitä, henkilöiltä, jotka ymmärtävät ja panevat täytäntöön Timoteukselle annetun käskyn: ’Saarnaa sanaa, astu esiin spoivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti’ (2Tim.4:2-5).

Vaeltakaa lujina, päättäväisinä, kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Voitte olla varmat siitä, ettei puhdas ja tahraton uskonto ole mieltäkiehtova uskonto. Jumala ei ole antanut kenenkään tehtäväksi edistää mieltymystä olettamuksille perustuviin oppeihin ja teorioihin. Veljeni, pysyttäkää sellaiset erossa opetuksistanne. Älkää päästäkö niitä kokemuspiiriinne. Älkää antako niiden turmella elämäntyötänne.”

”Pysykää laissa ja todistuksessa” elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole (Jes.8:20). Aamen.