Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jumalan laki on annettu ihmisille suojamuuriksi pahaa vastaan. Jos laki tehdään mitättömäksi, suojamuuri on kuin talvinen hiirenvirna-aita, täysin kykenemätön suojaamaan sielua Saatanan viekkailta viettelyksiltä. "Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja Sinun lakisi on minun sydämessäni." Psal.40:9.

Jumalan laki poistettu?

Kirja, jota Saatana eniten vihaa Raamatun lisäksi on ”SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä”. Herramme Jeesus Kristus on tarkoittanut tämän kirjan juuri meidän aikamme ihmisille avuksi Raamatun oikeaan ymmärtämiseen, voidaksemme pelastua monilta eksytyksiltä ja ansoilta joita Saatana on virittänyt etsivien sielujen tielle. Niinpä Jeesus, puhuessaan toisen tulonsa merkeistä, varoittaa opetuslapsiaan erityisesti eksymästä: ”Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen:’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.’” Matt.24:4,5. ”Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” jakeet 11-13. Ettemme eksyisi, sen vuoksi Jeesus kirjoitutti tämän kirjan uskollisen sanansaattajansa Ellen G. Whiten välityksellä, meille siunaukseksi ja pelastukseksi. Kirjan luvun 36 ”Lähenevä taistelu” ennustukset ovat täyttymässä! Maan ihmisiä syytetään ilmastonmuutoksen aiheuttamista vitsauksista, joihin liitetään mukaan koronapandemia. Nyt väitetään, että nämä vitsaukset johtuvat Jumalan vihasta meitä kohtaan, sillä emme pyhitä sunnuntaita, eli emme lakkaa sinä päivänä ostamasta ja myymästä ja työtä tekemästä, sillä luomisessa Jumala muka lepäsi sunnuntaina ja pyhitti sen! Tällaista eksytystä Saatana levittää asiamiestensä välityksellä. Tämä on varma Jeesuksen tulon merkki. Pian sunnuntain pyhittämistä, eli pedon vallan merkkiä, pakotetaan valtioiden säätämällä lailla (Ilm.13, loppujakeet).

Suuri Taistelu II, vuoden 1963 suomennos, sivut 568-573:

LÄHENEVÄ TAISTELU

”Aina siitä lähtien, kun suuri taistelu alkoi taivaassa, Saatanan tarkoituksena on ollut poistaa Jumalan laki. Juuri tämän saavuttamiseksi hän ryhtyi kapinoimaan Luojaa vastaan; ja kun hänet heitettiin pois taivaasta, hän on jatkanut samaa taistelua maan päällä. Hänen tarkoituksensa on aina ollut pettää ihmisiä ja siten johtaa heidät rikkomaan Jumalan lakia. Tapahtuipa rikkominen koko lain syrjäyttämisen tai yhden ainoan käskyn hylkäämisen muodossa, on lopputulos sama. Se, joka ”rikkoo yhtä kohtaa vastaan”, ilmaisee sillä halveksivansa koko lakia; hänen vaikutuksensa ja esimerkkinsä ovat rikkomuksen puolella; hän ”on syypää kaikissa kohdin”. Jaak.2:10.

Koettaessaan saattaa Jumalan lain halveksituksi, Saatana on väärentänyt Raamatun oppeja, ja siten ovat tuhannet, jotka väittävät uskovansa Raamattuun, joutuneet liittämään uskoonsa erheitä. Viimeinen suuri taistelu totuuden ja erheen välillä on Jumalan lakia koskevan pitkäaikaisen sodan loppukamppailu. Tämä taistelu on nyt alkamassa – taistelu ihmisten lakien ja Jumalan käskyjen välillä, Raamatun uskonnon ja taruihin turvautuvan perimätietouskonnon välillä.

Ne voimat, jotka tässä taistelussa tulevat yhteisesti vastustamaan totuutta ja vanhurskautta, ovat nyt tehokkaassa toiminnassa. Jumalan pyhälle sanalle, joka on meille hankittu kärsimysten ja veren kalliilla hinnalla, annetaan vain vähän arvoa. Kaikki voivat nyt saada Raamatun, mutta vain harvat todella hyväksyvät sen elämänsä ohjeeksi. Epäusko on vallalla levottomuutta herättävässä määrässä, ei ainoastaan maailmassa, vaan myös seurakunnissa. Monet ovat joutuneet niin pitkälle, että kieltävät kristinuskon tukipylväinä olevia oppeja. Suuri osa kristityksi tunnustavasta maailmasta hylkää todellisuudessa innoitettujen kirjoittajien esittämät suuret luomistapahtumat, ihmisen lankeemuksen, sovituksen ja Jumalan lain pysyvyyden joko kokonaan tai osaksi. Tuhannet, jotka kerskaavat viisaudestaan ja itsenäisyydestään, pitävät ehdotonta luottamusta Raamattuun heikkouden merkkinä. He luulevat, että Raamatun moittiminen sekä sen tärkeimpien totuuksien hengellistyttäminen ja olemattomiksi selittäminen todistavat kyvykkyyttä ja oppineisuutta. Monet saarnaajat julistavat kuulijoilleen ja monet professorit ja opettajat opettavat oppilailleen, että Jumalan laki on muutettu tai poistettu. Niiden, jotka pitävät sen vaatimuksia vielä sitovina ja kirjaimellisesti noudatettavina, luullaan ansaitsevan vain pilkkaa ja halveksimista.

Hyljätessään totuuden ihmiset hylkäävät sen alkulähteen, Jumalan. Polkiessaan Jumalan lakia he kieltävät lainantajan arvovallan. Vääristä opeista ja teorioista voi tehdä epäjumalan yhtä helposti kuin puusta tai kivestä. Esittämällä väärin Jumalan ominaisuudet Saatana johtaa ihmiset muodostamaan Hänen luonteestaan väärän käsityksen. Useat asettavat Jumalan valtaistuimelle viisaustieteellisen epäjumalan. Vain harvat palvelevat elävää Jumalaa sellaisena, kuin Hän on itsensä ilmoittanut sanassaan, Kristuksessa ja luomistöissä. Tuhannet jumaloivat luontoa, samalla kun he kieltävät luonnon Jumalan. Nykyisessä kristityssä maailmassa harjoitetaan epäjumalanpalvelusta yhtä todellisesti, kuin sitä harjoitettiin Elian aikana, vaikka eri muodossa. Useiden viisaina pidettyjen miesten, filosofien, runoilijain, poliitikkojen ja sanomalehtimiesten jumala – hienostuneiden piirien, useiden korkeampien oppilaitosten ja yliopistojen, vieläpä joidenkin jumaluusopillisten koulujen jumala – on tuskin parempi kuin Baal, foininkialaisten aurinkojumala.

JULKEA VÄITE

Ei mikään kristillisen maailman hyväksyvä erhe hyökkää julkeammin taivaan arvovaltaa vastaan, ei mikään ole järjettömämpi eikä mikään seurauksiltaan turmiollisempi kuin se nopeasti leviävä nykyaikainen oppi, ettei Jumalan laki enää ole sitova. Jokaisella kansalla on lakinsa, jotka vaativat kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Ei mikään hallitus voi pysyä pystyssä ilman niitä. Voidaanko silloin kuvitella, ettei taivaan ja maan Luojalla ole lakia Hänen luomiensa olentojen elämän ohjeena? Kuvitelkaamme, että huomattavassa asemassa olevat saarnaajat opettaisivat julkisesti, että ne lait, joiden mukaan heidän maatansa hallitaan ja jotka suojelevat kansalaisten oikeuksia, eivät ole sitovia – ettei niitä tarvitse noudattaa, koska ne rajoittavat kansan vapautta – kuinka kauan sellaisia miehiä kärsittäisiin saarnatuolissa? Mutta onko valtioiden ja kansojen lakien halveksiminen suurempi rikos kuin kaiken hallituksen perustuksena olevien Jumalan käskyjen polkeminen?

Olisi paljon johdonmukaisempaa, että kansat poistaisivat lakinsa ja antaisivat ihmisten tehdä mitä haluavat, kuin se, että maailmankaikkeuden Hallitsija kumoaisi lakinsa ja antaisi maailman olla ilman ohjetta rikollisten tuomitsemisessa ja kuuliaisten syyttömiksi julistamisessa. Haluammeko tietää, mikä on seurauksena Jumalan lain poistamisesta? Sitä on jo kokeiltu. Hirmuisia näytöksiä esitettiin Ranskassa, kun jumalankieltämys pääsi valtaan. Silloin maailma sai nähdä, että Jumalan asettamien rajoitusten poistaminen merkitsee julmimman hirmuhallituksen valtaan pääsyä. Kun vanhurskauden mittapuu asetetaan syrjään, avautuu tie pimeyden ruhtinaalle valtansa lujittamiseen maan päällä. (EGW tarkoittaa tässä Ranskan suuren vallankumouksen ajan tapahtumia vuosina 1798-99).

Missä hyvänsä Jumalan laki hylätään, siellä synti ei enää näytä pelottavalta eikä vanhurskaus toivomisen arvoiselta. Ne, jotka kieltäytyvät alistumasta Jumalan hallintaan, ovat täysin kykenemättömiä hallitsemaan itseään. Heidän turmiollisten opetustensa kautta juurtuu tottelemattomuuden henki lasten ja nuorten sydämiin, jotka jo luonnostaan ovat haluttomia alistumaan johdettaviksi; ja seurauksena on yhteiskunnallinen laittomuus ja vallattomuus. Ivatessaan niiden herkkäuskoisuutta, jotka noudattavat Jumalan käskyjä, monet halukkaasti suostuvat Saatanan petoksiin. He päästävät himonsa valloilleen ja harjoittavat syntejä, jotka ovat tuottaneet Jumalan rangaistustuomiot pakanoille.

Ne, jotka opettavat kansaa pitämään Jumalan käskyjä vähäarvoisina, kylvävät tottelemattomuutta ja sen seurauksena myös niittävät tottelemattomuutta. Jos Jumalan lain asettamat rajoitukset kokonaan poistettaisiin, niin pian halveksittaisiin inhimillisiäkin lakeja. Kun Jumala kieltää epärehellisyyden, lähimmäisen omaisuuden himoitsemisen, valehtelemisen ja pettämisen, ihmiset ovat valmiit polkemaan Hänen lakiaan maallisen menestyksen esteenä, mutta sen määräysten syrjäyttämisellä on toisenlaiset seuraukset, kuin he ovat odottaneet. Jos laki ei olisi sitova, niin miksi kukaan pelkäisi sen rikkomista? Omaisuus ei enää olisi turvassa. Ihmiset anastaisivat väkivalloin lähimmäistensä omaisuutta, ja voimakkaimmasta tulisi rikkain. Ihmisen henkeäkään ei pidettäisi arvossa. Avioliittolupaus ei enää olisi perheen pyhänä suojana. Voimakas riistäisi lähimmäiseltään vaimon, jos niin haluaisi. Viides käsky syrjäytettäisiin niinkuin neljäskin. Lapset eivät kammoaisi vanhempiensa murhaamista, jos he siten voisivat tyydyttää turmeeltuneen sydämensä himoja. Sivistynyt ihmiskunta muuttuisi ryövärien ja salamurhaajien joukoksi. Rauha, lepo ja onni karkoitettaisiin pois maan päältä.

Oppi ihmisten vapaudesta olla noudattamatta Jumalan vaatimuksia on jo nyt heikentänyt siveellisten velvollisuuksien kunnioitusta ja avannut sulut maailman yli syöksevälle jumalattomuuden tulvalle. Laittomuuden, irstailun ja mädännäisyyden aallot vyöryvät ylitsemme vastustamattoman vuoksen tavoin. Saatana vaikuttaa perheiden keskuudessa. Hänen lippunsa liehuu kristillisinäkin pidetyissä kodeissa. On kateutta, epäluuloa, teeskentelyä, eripuraisuutta, kilpailua paremmuudesta, riitaa, petollisuutta ja himojen hemmottelua. Koko uskonnollisten periaatteiden ja oppien järjestelmä, jonka tulisi olla yhteiskuntaelämän perustuksena ja runkona, näyttää horjuvan ja olevan valmiina luhistumaan. Pahimmille rikollisille annetaan lahjoja, heidän joutuessaan rikoksistaan vankilaan, sekä osoitetaan huomiota, ikäänkuin he olisivat saavuttaneet kadehdittavan erikoisaseman. Heidän luonteensa ja rikoksensa tehdään laajalti tunnetuiksi. Sanomalehdet julkaisevat heidän rikostensa järkyttävät yksityiskohdat, perehdyttäen siten toisiakin petokseen, ryöstöön ja murhaan; ja Saatana riemuitsee helvetillisten suunnitelmiensa menestyksestä. Paheiden aikaansaaman lumouksen, mitättömistä syistä johtuvien murhien sekä kohtuuttomuuden ja kaikenlaisen vääryyden pelottavan kasvamisen tulisi herättää kaikki Jumalaa pelkäävät kysymään, mitä voidaan tehdä pahuuden tulvan pysäyttämiseksi.”

Yehovah'n sanansaattajan Ellen Whiten todistukset lähenevästä taistelusta jatkuvat seuraavassa blogikirjoituksessa. Muuten, katsoin eilen, 27.11.2020, AlfaStudion lähetystä terveydestä, jossa lääkintöneuvos ja epidemiologi Mikko Paunio mainitsi, että ”koronatsaari” Anthony Fauci, kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin pääjohtaja USA:ssa, nappaa 150 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä välttyäkseen koronatartunnalta. Mikko Paunio ottaa samaa vitamiinia 100 mikrogrammaa + sinkkiä päivässä. Useat tutkimukset osoittavat D-vitamiinin tehoavan koronaan yhtä hyvin kuin rokotukset. Miksi siis odotetaan rokotteita kuin kuuta nousevaa, eikä kansalle suositella D- vitamiinia??? Englannissa on alettu riskiryhmille antamaan D-vitamiinia, sillä on todettu että sairaalaan tuoduista koronapotilaista 80 prosentilla on D-vitamiinin puutostila. Otan itse mieluummin Luojan luomaa D- vitamiinia kuin hyvin kyseenalaista rokotetta, jossa jesuiittakoulutetulla Faucilla, Bill Gatesilla ja heidän kaltaisillaan depopulationistellä saattaa olla ja todella onkin näppinsä pelissä.

Del Bigtreen, todellisen tutkivan journalistin, hienot The HighWire-lähetykset YouTubista poistettiin, sillä hänen lähetystensä vierailijoina oli lääkäreitä, jotka paransivat menestyksellä koronapotilaita suurilla annoksilla vitamiineja ja hivenaineita. Ja myös siksi, että hän paljasti rokotteiden pahoja sivuvaikutuksia, joista valtamediat mieluiten vaikenevat.

Nyt jos koskaan on viimeinen aika turvata Jeesukseen Kristukseen, Hän elää ja on kuolemallaan voittanut Saatanan vallan. Hän on ainoa vahva turvamme, aamen.

Raamatun paljastama antikristus 1-12/35