Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." Ilm.21:8.

Petollista vapautta

Yehovah'n sanansaattaja Ellen G. White jatkaa Saatanan, suuren eksyttäjän, petosten paljastamista mainiossa kirjassa SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä, sivuilla 510 – 515:

”Selittäessään olevansa vapaita ihmiset sulkevat silmänsä vastustajan juonilta, samalla kun tämä kaiken aikaa työskentelee aikeittensa toteuttamiseksi. Kun hänen onnistuu asettaa ihmisten teoriat Raamatun tilalle, syrjäytetään Jumalan laki, ja ihmiset joutuvat synnin orjuuteen, väittäessään olevansa vapaita.

Tieteellinen tutkimus on tullut monelle kiroukseksi. Jumala on sallinut valovirran tulla maailmaan niiden keksintöjen kautta, joita on tehty tiedon ja taidon eri aloilla. Mutta lahjakkaimmatkin tutkijat joutuvat harhaan, yrittäessään selvittää tieteen ja Jumalan ilmoituksen välisiä suhteita, ellei Jumalan sana saa ohjata heitä heidän tutkimuksissaan.

Inhimillinen tieto sekä aineellisista että hengellisistä asioista on yksipuolista ja puutteellista. Sen tähden monet eivät voi saada tieteellisiä käsityksiään sopusointuun Raamatun esitysten kanssa. Monet hyväksyvät pelkät teoriat ja teoreettiset ajatusrakennelmat tieteellisinä totuuksina ja ajattelevat, että Jumalan sanaa tulee koetella ’tiedon nimellä kulkevan valhetiedon’ väitteillä. 1Tim.6:20. Luoja ja Hänen tekonsa ovat heidän käsityskykynsä yläpuolella; ja kun he eivät voi selittää niitä luonnon lakien avulla, he pitävät Raamatun historiaa epäluotettavana. Ne, jotka epäilevät Vanhan ja Uuden testamentin kertomusten luotettavuutta, menevät usein askeleen pitemmälle ja epäilevät Jumalan olemassaoloa sekä uskovat luonnolla olevan äärettömän voiman. Hyljättyään ankkurinsa he ovat jääneet harhailemaan ja ajautumaan epäuskon kareille.

Siten monet eksyvät pois uskosta. Perkele on johtanut heidät harhaan. Ihmiset ovat yrittäneet olla viisaampia kuin heidän Luojansa. Inhimillinen filosofia on koettanut tutkia ja selittää salaisuuksia, jotka eivät paljastu milloinkaan, eivät iankaikkisuudessakaan. Jos ihmiset vain tutkisivat ja ymmärtäisivät, mitä Jumala on ilmoittanut itsestään ja tarkoituksistaan, he saisivat sellaisen näkemyksen Jumalan kunniasta, majesteettiudesta ja voimasta, että he tuntisivat oman vähäpätöisyytensä ja tyytyisivät siihen, mitä Jumala on ilmoittanut heille ja heidän lapsilleen.

Se on Saatanan petosten mestarinäyte, että hän johtaa ihmiset suorittamaan tutkimuksia ja esittämään otaksumia asioista, joita Jumala ei ole ilmoittanut ja joita Hän ei halua meidän ymmärtävän. Juuri tällä tavalla Lucifer kadotti paikkansa taivaassa. Hän tuli tyytymättömäksi, koska hänelle ei uskottu Jumalan suunnitelmien kaikkia salaisuuksia, eikä hän ensinkään kiinnittänyt huomiota siihen, mikä oli ilmoitettu hänen omasta työstään hänelle annetussa korkeassa asemassa. Herättämällä samanlaista tyytymättömyyttä johdossaan olevissa enkeleissä, hän sai aikaan heidän lankeemuksensa. Nyt hän koettaa täyttää ihmiset samanlaisella hengellä ja saattaa heidätkin väheksymään Jumalan selviä käskyjä.

MIELLYTTÄVIÄ TARUJA

Ne, jotka ovat haluttomia vastaanottamaan Raamatun selviä, kohti käyviä totuuksia, etsivät jatkuvasti omaatuntoa rauhoittavia, miellyttäviä taruja. Mitä vähemmän hengellisyyttä, itsensä kieltämistä ja nöyryyttä esitetyt opit vaativat, sitä suosiollisemmin he ottavat ne vastaan. Nämä henkilöt alentavat henkiset kykynsä palvelemaan aistillisia haluja. He ovat omasta mielestään liian viisaita tutkimaan Raamattua katuvalla mielellä ja hartaasti rukoillen Jumalan johdatusta, ja sentähden heillä ei ole suojaa erehdystä vastaan. Saatana on valmis täyttämään heidän sydämensä toiveen ja pettää heidät, niin että he hyväksyvät erehdyksen totuutena. Tällä tavalla paavillinen kirkko pääsi hallitsemaaan ihmisten mieliä; ja hyljätessään totuuden, koska se tuo mukanaan ristin, protestantit kulkevat samaa tietä. Kaikki, jotka laiminlyövät Jumalan sanan oman mukavuutensa tähden ja sen tähden, etteivät joutuisi ristiriitaan maailman kanssa, tulevat hyväksymään tuomittavia harhaoppeja uskonnollisina totuuksina. Ne, jotka tahallaan hylkäävät totuuden, ottavat vastaan kaikkia ajateltavissa olevia erheitä. Sama henkilö, joka kauhistuu jotakin harhakäsitystä, voi mielellään vastaanottaa toisen. Apostoli Paavali puhuu sellaisista, ’Jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua’, ja jatkaa: ’Sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.’ 2Tess.2:10-12. Kun olemme saaneet tällaisen varoituksen, on velvollisuutemme huolellisesti harkita, mitä oppeja hyväksymme.

VAARALLISIA ERHEITÄ

Suuren pettäjän menestyksellisimpiä keinoja ovat spiritualismin petolliset opit ja valheelliset ihmeet. Valkeuden enkeliksi pukeutuneena hän levittää verkkonsa vähimmin epäiltyihin paikkoihin. Jos ihmiset vain tutkisivat Jumalan sanaa, vakavasti rukoillen Jumalalta apua sen ymmärtämiseen, heitä ei jätettäisi pimeyteen hyväksymään vääriä oppeja. Mutta hyljätessään totuuden he joutuvat petoksen uhreiksi.

Toinen vaarallinen erhe on se oppi, joka kieltää Kristuksen jumaluuden ja väittää, ettei Hän ollut olemassa ennen tähän maailmaan tuloaan. Tätä teoriaa suosii suuri joukko ihmisiä, jotka sanovat uskovansa Raamattuun. Mutta se on suoranaisessa ristiriidassa Vapahtajamme selvimpien lausuntojen kanssa koskien Hänen suhdettaan Isään, Hänen jumalallista luonnettaan ja Hänen ennaltaoloaan. Sitä ei voi ottaa vastaan, vääntämättä kieroon Raamatun kirjoituksia mitä karkeimmalla tavalla. Se ei ainoastaan madalla ihmisten käsitystä lunastustyöstä, vaan myös rikkoo perustukset uskolta Raamattuun Jumalan ilmoituksena. Samalla kun se siten tulee vaarallisemmaksi, se tulee myös vaikeammaksi vastustaa. Jos ihmiset hylkäävät innoitetun sanan todistukset Kristuksen jumaluudesta, heidän kanssaan on turha keskustella tästä asiasta; sillä sitovimmatkaan todisteet eivät saisi heitä vakuuttuneiksi. ’Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.’ 1Kor.2:14. Kellään, joka suosii tätä väärää oppia, ei voi olla oikeaa käsitystä Kristuksen lähetystyön luonteesta eikä Jumalan suuresta suunnitelmasta ihmisen pelastamiseksi.

Hyvin petollinen ja turmiollinen on myös se nopeasti leviävä usko, ettei Saatanaa ole olemassa persoonallisena olentona, vaan että tätä nimitystä käytetään Raamatussa vain kuvaamaan ihmisten pahoja ajatuksia ja haluja.

Se suuren yleisön suosimista saarnatuoleista laajalle levinnyt oppi, että Kristuksen toinen tuleminen merkitsee Hänen tulemistaan jokaisen yksilön luo kuolemassa, on keksintö, joka kääntää ihmisten mielet pois Hänen persoonallisesta tulemisestaan taivaan pilvissä. Saatana on siten useiden vuosien aikana sanonut: ’Katso, Hän on kammiossa.’ Matt.24:23-26.; ja monet sielut ovat joutuneet kadotukseen hyväksyttyään tämän petoksen.

Maailmallinen viisaus opettaa myös, että rukoileminen ei ole välttämätöntä. Tiedemiehet väittävät, ettei rukoukseen voi tulla mitään todellista vastausta, sillä se olisi luonnonlakien syrjäyttämistä, ihme, eikä ihmeitä tapahdu. He sanovat, että maailmankaikkeutta hallitsevat määrätyt lait, eikä Jumala tee mitään vastoin näitä lakeja. Siten he esittävät Jumalan omien lakiensa sitomaksi, aivan kuin jumalalliset lait voisivat rajoittaa Jumalan vapautta. Sellainen oppi on ristiriidassa Raamatun todistuksen kanssa. Eivätkö Kristus ja Hänen apostolinsa tehneet ihmeitä? Sama säälivä Vapahtaja elää vieläkin, ja Hän on nyt yhtä halukas kuuntelemaan uskon rukouksia kuin vaeltaessaan näkyvänä ihmisten keskellä. Luonnollinen toimii yhdessä yliluonnollisen kanssa. Osana Jumalan suunnitelmasta on antaa vastauksena uskon rukoukseen sellaista, mitä Hän ei antaisi, jos emme rukoilisi.

SANAN RAJAMERKIT

Lukemattomat väärät opit ja mielikuvitukselliset käsitykset ovat voittaneet alaa kristillisissä kirkkokunnissa. On mahdotonta arvioida Jumalan sanan asettaman rajamerkin siirtämisestä koituvia pahoja seurauksia. Harvat niistä, jotka rohkenevat tällaista tehdä, pysähtyvät yhden ainoan totuuden hylkäämiseen. Useimmat jatkavat menettelyään, syrjäyttäen totuuden periaatteen toisensa jälkeen, kunnes lopulta tulevat täysin uskottomiksi.

Yleisen teologian erehdykset ovat tehneet epäilijöitä monista, jotka muuten uskoisivat Raamattuun. Heidän on mahdotonta hyväksyä oppeja, jotka loukkaavat heidän tuntojaan oikeudesta, laupeudesta ja hyvyydestä; ja kun näitä oppeja esitetään raamatullisina, he kieltäytyvät tunnustamasta Raamattua Jumalan sanaksi.

Juuri tähän Saatana pyrkiikin. Hän ei halua mitään enemmän kuin hävittää luottamuksen Jumalaan ja Hänen sanaansa. Saatana johtaa epäilijöiden suurta joukkoa, ja ponnistaen voimansa äärimmilleen hän houkuttelee sieluja riveihinsä. Epäily on tullut muotiasiaksi. On suuri joukko niitä, jotka epäilevät Jumalan sanaa samasta syystä kuin on epäilty itse Jumalaakin – synnistä nuhtelemisen ja synnin tuomitsemisen tähden. Ne, jotka eivät halua noudattaa sen määräyksiä, koettavat kukistaa sen arvovallan. He lukevat Raamattua tai kuuntelevat sen opetuksia saarnatuolista julistettuina, vain löytääkseen virheitä Raamatusta ja saarnasta. Useat tulevat epäuskoisiksi, kun koettavat puhdistaa ja puolustaa itseään laiminlyödessään velvollisuutensa. Toiset ottavat epäilevän asenteen ylpeyden ja velttouden tähden. Kun he ovat liian mukavuutta rakastavia tehdäkseen itsensä huomatuiksi suorittamalla jotakin arvokasta, mikä vaatii ponnistusta ja itsensä kieltämistä, he koettavat saada viisaan maineen arvostelemalla Raamattua. Tässä kirjassa on paljon sellaista, mitä rajoitettu mieli ei voi käsittää, ellei jumalallinen viisaus sitä valaise; ja tästä he ottavat aiheen arvostelemiseen. On useita, jotka näyttävät pitävän epäuskon, epäilyn ja jumalankielteisyyden puolella olemista ansiona. Mutta saattaa havaita, että sellaisten henkilöiden toimintaa ohjaavat näennäisen suoruuden alla olevat itseluottamus ja ylpeys. Monet nauttivat siitä, että löytävät Raamatusta sellaista, mikä saattaa toiset ymmälle. Jotkut aluksi arvostelevat ja tekevät vääriä johtopäätöksiä yksinomaan riidan halusta. He eivät huomaa, että he siten kietoutuvat linnustajan paulaan. Mutta kun he ovat julkisesti ilmaisseet epäuskoa, heistä tuntuu, että heidän täytyy puolustaa kantaansa. Näin he liittyvät jumalattomiin ja sulkevat itseltään paratiisin portit.”

”Jokainen Jumalan sana on taattu; Hän on niiden kilpi, jotka Häneen turvaavat.” Sananl.30:5. Jumala siunatkoon ja varjelkoon sinua, Jeesuksen nimessä. Aamen.